Ta Là Bà Chủ tiktok ads

Updated on: June 9 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  CA(1)

 • First seen - Last seen

  January 18 2022-June 9 2022

 • Ad scheduling

  January 18 2022

 • Ad Impressions

  3.8M

 • Days

  2Days

 • Popularity

  9.8K

Ta Là Bà Chủ tiktok ads cost: $19065.1-30504.15

Ta Là Bà Chủ ads post on tiktok:

 • Ta Là Bà Chủ

  Ta Là Bà Chủ

  collect
  January 18 2022-June 9 2022
  CA
  app
  Apple Apple
  Xuyên không về cổ đại, kinh doanh thất bại, sao lập nghiệp khó vậy, mau cứu tôi với!

  Xuyên không về cổ đại, kinh doanh thất bại, sao lập nghiệp khó vậy, mau cứu tôi với!

  Download

  3.8M

  Ad Impressions

  2

  Days

  9.8K

  Popularity

 • Ta Là Bà Chủ

  Ta Là Bà Chủ

  collect
  January 18 2022-June 9 2022
  CA
  app
  Apple Apple
  Xuyên không về cổ đại, kinh doanh thất bại, sao lập nghiệp khó vậy, mau cứu tôi với!

  Xuyên không về cổ đại, kinh doanh thất bại, sao lập nghiệp khó vậy, mau cứu tôi với!

  Download

  3.8M

  Ad Impressions

  2

  Days

  9.8K

  Popularity

 • Ta Là Bà Chủ

  Ta Là Bà Chủ

  collect
  January 18 2022-June 9 2022
  CA
  app
  Apple Apple
  Xuyên không về cổ đại, kinh doanh thất bại, sao lập nghiệp khó vậy, mau cứu tôi với!

  Xuyên không về cổ đại, kinh doanh thất bại, sao lập nghiệp khó vậy, mau cứu tôi với!

  Download

  3.8M

  Ad Impressions

  2

  Days

  9.8K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Ta Là Bà Chủ

  Ta Là Bà Chủ

  collect
  January 18 2022-June 9 2022
  CA
  app
  Apple Apple
  Xuyên không về cổ đại, kinh doanh thất bại, sao lập nghiệp khó vậy, mau cứu tôi với!

  Xuyên không về cổ đại, kinh doanh thất bại, sao lập nghiệp khó vậy, mau cứu tôi với!

  Download

  3.8M

  Ad Impressions

  2

  Days

  9.8K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Ta Là Bà Chủ tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Xuyên không về cổ đại, kinh doanh thất bại, sao lập nghiệp khó vậy, mau cứu tôi với! Xuyên không về cổ đại, kinh doanh thất bại, sao lập nghiệp khó vậy, mau cứu tôi với! 3.8M 1

Ta Là Bà Chủ tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
June 9 2022 3.8M 9.7K
January 18 2022 570.9K 1.7K

Ad Schedule

 • 01-17
  01-17-2022
 • 01-18
  01-18-2022
 • 01-19
  01-19-2022
 • 01-20
  01-20-2022
 • 01-21
  01-21-2022
 • 01-22
  01-22-2022
 • 01-23
  01-23-2022
 • 01-24
  01-24-2022
 • 01-25
  01-25-2022
 • 01-26
  01-26-2022
 • 01-27
  01-27-2022
 • 01-28
  01-28-2022
 • 01-29
  01-29-2022
 • 01-30
  01-30-2022
 • 01-31
  01-31-2022
 • 02-01
  02-01-2022
 • 02-02
  02-02-2022
 • 02-03
  02-03-2022
 • 02-04
  02-04-2022
 • 02-05
  02-05-2022
 • 02-06
  02-06-2022
 • 02-07
  02-07-2022
 • 02-08
  02-08-2022
 • 02-09
  02-09-2022
 • 02-10
  02-10-2022
 • 02-11
  02-11-2022
 • 02-12
  02-12-2022
 • 02-13
  02-13-2022
 • 02-14
  02-14-2022
 • 02-15
  02-15-2022
 • 02-16
  02-16-2022
 • 02-17
  02-17-2022
 • 02-18
  02-18-2022
 • 02-19
  02-19-2022
 • 02-20
  02-20-2022
 • 02-21
  02-21-2022
 • 02-22
  02-22-2022
 • 02-23
  02-23-2022
 • 02-24
  02-24-2022
 • 02-25
  02-25-2022
 • 02-26
  02-26-2022
 • 02-27
  02-27-2022
 • 02-28
  02-28-2022
 • 03-01
  03-01-2022
 • 03-02
  03-02-2022
 • 03-03
  03-03-2022
 • 03-04
  03-04-2022
 • 03-05
  03-05-2022
 • 03-06
  03-06-2022
 • 03-07
  03-07-2022
 • 03-08
  03-08-2022
 • 03-09
  03-09-2022
 • 03-10
  03-10-2022
 • 03-11
  03-11-2022
 • 03-12
  03-12-2022
 • 03-13
  03-13-2022
 • 03-14
  03-14-2022
 • 03-15
  03-15-2022
 • 03-16
  03-16-2022
 • 03-17
  03-17-2022
 • 03-18
  03-18-2022
 • 03-19
  03-19-2022
 • 03-20
  03-20-2022
 • 03-21
  03-21-2022
 • 03-22
  03-22-2022
 • 03-23
  03-23-2022
 • 03-24
  03-24-2022
 • 03-25
  03-25-2022
 • 03-26
  03-26-2022
 • 03-27
  03-27-2022
 • 03-28
  03-28-2022
 • 03-29
  03-29-2022
 • 03-30
  03-30-2022
 • 03-31
  03-31-2022
 • 04-01
  04-01-2022
 • 04-02
  04-02-2022
 • 04-03
  04-03-2022
 • 04-04
  04-04-2022
 • 04-05
  04-05-2022
 • 04-06
  04-06-2022
 • 04-07
  04-07-2022
 • 04-08
  04-08-2022
 • 04-09
  04-09-2022
 • 04-10
  04-10-2022
 • 04-11
  04-11-2022
 • 04-12
  04-12-2022
 • 04-13
  04-13-2022
 • 04-14
  04-14-2022
 • 04-15
  04-15-2022
 • 04-16
  04-16-2022
 • 04-17
  04-17-2022
 • 04-18
  04-18-2022
 • 04-19
  04-19-2022
 • 04-20
  04-20-2022
 • 04-21
  04-21-2022
 • 04-22
  04-22-2022
 • 04-23
  04-23-2022
 • 04-24
  04-24-2022
 • 04-25
  04-25-2022
 • 04-26
  04-26-2022
 • 04-27
  04-27-2022
 • 04-28
  04-28-2022
 • 04-29
  04-29-2022
 • 04-30
  04-30-2022
 • 05-01
  05-01-2022
 • 05-02
  05-02-2022
 • 05-03
  05-03-2022
 • 05-04
  05-04-2022
 • 05-05
  05-05-2022
 • 05-06
  05-06-2022
 • 05-07
  05-07-2022
 • 05-08
  05-08-2022
 • 05-09
  05-09-2022
 • 05-10
  05-10-2022
 • 05-11
  05-11-2022
 • 05-12
  05-12-2022
 • 05-13
  05-13-2022
 • 05-14
  05-14-2022
 • 05-15
  05-15-2022
 • 05-16
  05-16-2022
 • 05-17
  05-17-2022
 • 05-18
  05-18-2022
 • 05-19
  05-19-2022
 • 05-20
  05-20-2022
 • 05-21
  05-21-2022
 • 05-22
  05-22-2022
 • 05-23
  05-23-2022
 • 05-24
  05-24-2022
 • 05-25
  05-25-2022
 • 05-26
  05-26-2022
 • 05-27
  05-27-2022
 • 05-28
  05-28-2022
 • 05-29
  05-29-2022
 • 05-30
  05-30-2022
 • 05-31
  05-31-2022
 • 06-01
  06-01-2022
 • 06-02
  06-02-2022
 • 06-03
  06-03-2022
 • 06-04
  06-04-2022
 • 06-05
  06-05-2022
 • 06-06
  06-06-2022
 • 06-07
  06-07-2022
 • 06-08
  06-08-2022

Is Ta Là Bà Chủ tiktok ads data not updated enough? No more and updated Ta Là Bà Chủ tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free